Zhejiang University of Technology

Zhejiang University of Technology
College of Economics and Management
18 Chaowang Road, Hangzhou, P.R.China.
0571-85290265
Fax 0571-85290276
Website :  

Accreditations:
AMBA

Map
Zhejiang University of Technology holds the AMBA accreditation.


Rate and review Zhejiang University of Technology

Are you a student or an alumnus/alumna? Help MBA aspirants choose their programs!